ಹೈಯಾನ್ ಕಂಗ್ಯುವಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸರಬರಾಜು